Breed zorgbeleid

Docent: mevrouw Griet Goossens

10 contacturen

Situering

Het onderwijs(beleid) in Vlaanderen wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw gekenmerkt door een toenemende aandacht voor de zorg voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijs en opvoedingsbehoeften.
Vandaag wordt van alle scholen verwacht dat ze een effectief zorgbeleid voeren.
Doel van een dergelijk zorgbeleid is dat scholen en leerkrachten aansluiten bij de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen in het algemeen en van bepaalde risicogroepen in het bijzonder.
Het belang van het uitbouwen van een effectief zorgbeleid wordt door resultaten van internationaal onderzoek onderstreept.
Een goede begeleiding van leerlingen op school is immers een voorwaarde voor een effectief en efficiënt leerproces en heeft een positieve impact op de ontwikkeling van leerlingen, het gedrag en de attitude tegenover school.(*)

Deze toegenomen aandacht voor zorg vertaalde zich de laatste jaren in diverse beleidsimpulsen specifiek gericht op het ontwikkelen van een zorgbeleid, met het M-decreet als laatste beleidsbeslissing.
Hoe kan een school groeien naar meer inclusief onderwijs? Welke zijn belangrijke actoren hierbij? Wat betekent inzetten op brede basiszorg?
Op welke manier kunnen we omgaan met specifieke onderwijsbehoeften bij kinderen?

Doelstellingen

 • Kennis nemen van het M-decreet en van waaruit dit decreet gegroeid is.
 • Inzicht verwerven in het continuüm van zorg en onderzoeken welke kansen dit biedt voor het uitbouwen van een sterk zorgbeleid in de eigen school.
 • Kennis nemen van het wettelijk kader en onderzoek rond redelijke aanpassingen.
 • Inzicht verwerven in handelingsgericht werken.
 • Oefenen in het benaderen van een casus op de eigen school via aangereikte modellen (handelingsgericht werken, zorgcontinuüm, …)
 • Kennis nemen van de begrippen gemeenschappelijk curriculum, curriculumdifferentiatie, individueel aangepast curriculum en de relatie met het uitreiken van een getuigschrift basisonderwijs.
 • Toepassen van aangereikte begrippen in het schooleigen zorgbeleid.

Inhoud

 • Op basis van achtergrondinformatie over het M-decreet, Vlaams decreet voor gelijke kansen en behandeling, het VN-verdrag voor personen met een handicap krijgen de cursisten inzicht over de laatste ontwikkelingen van de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs en inclusie. Hierbij wordt gereflecteerd over deze ontwikkelingen in zorgbeleid en visie op inclusie.
 • Verkennen van (uit het M-decreet) decretaal vastgelegde begrippen en mogelijke consequenties op hiervan een degelijk onderwijs- en zorgbeleid.
 • Aftoetsen van het eigen zorgbeleid aan kaders zoals zorgcontinuüm, handelingsgericht werken, redelijke aanpassingen, … en reflecteren over zorginitiatieven op beleids-, klas, ouder en leerling niveau.

Didactische werkvormen

 • Voortaken
 • Voordracht
 • Reflectie
 • Groepswerk en partnerwerk
 • Debat

(*) Struyf, E., maart 2012, Eindrapport OBPWO 09.05, Zorgbeleid in het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs in Vlaanderen: kenmerken, predictoren en samenhang met taakopvatting en handelingsbekwaamheid van leerkrachten.