Historische pedagogiek (module 3)

Docent: de heer Ward De Boe

6 contacturen

Situering

Deze sessies belichten enkele iconen uit de geschiedenis van opvoeding en onderwijs. De keuze valt op figuren wiens werk een stimulerende bijdrage kan leveren om de thematiek ‘identiteit in ontwikkeling’ in het kader van onderwijs verder te verdiepen.

Doelstellingen

  • Het pedagogisch denken van Maria Montessori en Ovide Decroly kunnen situeren in een culturele, maatschappelijke en historische context.
  • Uitgangspunten van hun visie op opvoeden en onderwijzen kunnen onderscheiden.
  • Kunnen duiden hoe deze visie in school en klas wordt geconcretiseerd.
  • Het werk en het ideeëngoed van Montessori en Decroly kritisch kunnen benaderen.
  • Het persoonlijk professioneel denken over ‘identiteit in ontwikkeling’ verantwoord verrijken a.d.h.v. een confrontatie met het werk van Maria Montessori en Ovide Decroly.

Inhoud

De pedagogen Maria Montessori en Ovide Decroly ontwikkelden een persoonlijke onderwijsvisie en –praktijk. Wat betreft Montessori, wordt die tot op vandaag beleefd in tal van Montessorischolen. De invloed van Decroly weerklinkt dan weer nog steeds in actuele opvattingen over o.m. wereldoriëntatie .

Montessori ontwikkelt een onderwijsmethode die sterk is gebaseerd op de antropologische vaststelling dat kinderen actief leren en dat dit leren wordt gegangmaakt door biologische rijpingsprocessen. De methode is echter meer dan dat; het is een weg om kinderen in vrijheid én verantwoordelijkheid een sterke levenshouding te laten ontwikkelen. Decroly op zijn beurt ontwikkelt reformpedagogische ideeën vanuit medisch, psychotechnisch en psychologisch onderzoek.

We situeren het ideeëngoed van beide pedagogen in hun context en tonen aan welke principes aan de basis van hun onderwijsdenken liggen. We belichten de wijze waarop dit concreet gestalte heeft gekregen in de werking van school en klas. De dimensie ‘identiteitsontwikkeling’ wordt hierbij grondig belicht. We ronden af met een kritische analyse en een dialoog over de inspirerende kracht voor actueel onderwijs.

Didactische werkvormen

De leerinhoud wordt verklarend gepresenteerd en met beeldmateriaal geïllustreerd. Er zijn aanzetten tot kritische reflectie voorzien. Dialoogoefeningen laten toe de inspirerende kracht van deze onderwijsideeën te bespreken.