Pedagogisch beleid

Docent: de heer Danny De Smet

8 contacturen

Situering

Leiding geven aan een school is vandaag een complexe zaak. De school krijgt veel autonomie, maar ze moet zich ook verantwoorden over de realisatie van haar opdracht. De participatiegedachte streeft naar een inbreng van alle onderwijsbetrokkenen. Een stevig beleidsvoerend vermogen is onmisbaar om op efficiënte wijze vorm te geven aan het pedagogisch-didactisch beleid van de school. De directeur is de spilfiguur, die dit beleid impulsen geeft en coördineert. Maar anderzijds heeft deze opdracht enkel kans op succes als elk teamlid een stukje verantwoordelijkheid neemt bij de keuzes die de school maakt. Geen gemakkelijke opdracht! Directeurs ervaren dat hun agenda volloopt met administratieve, organisatorische en relationele taken. Leerkrachten hebben hun handen al vol met het veeleisende primaire proces: ‘zorgen’ voor de kinderen in hun klas. Samen streven naar kwaliteitsvol onderwijs, is dus een zaak van bewuste keuzes en gerichte investering van tijd en middelen. Maar evenzeer zijn een aantal inzichten en vaardigheden op dit vlak van uitzonderlijk belang.

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de (pedagogische) opdracht van de school en in de verantwoordelijkheden van de directeur en van de andere teamleden.
 • Zicht krijgen op de organisatie van deze opdracht.
 • Beschikken over een theoretische achtergrond om aandachtspunten op pedagogisch en op agogisch vlak te onderkennen en te kaderen.
 • Kennismaken met werkwijzen en instrumenten, die het pedagogisch beleid kunnen ondersteunen.
 • Een oplossingsstrategie voor concrete problemen kunnen uitwerken.
 • Parallellen ontdekken tussen de aanpak op klasniveau en het beleid op schoolniveau.

Inhoud en uitgangspunten

 • De opdracht van de school en de taak van de directeur daarin, meer specifiek voor wat het pedagogisch-didactische luik betreft.
 • Schoolcultuur en leiderschapsstijlen.
 • Visie en planning: identiteitsbepaling, positionering, schoolwerkplan.
 • Leiding geven in concrete situaties: interne evaluatie, omgaan met vernieuwingen, vergaderingen en overlegmomenten,…
 • Begeleiden van leerkrachten: klasbezoek, mentorschap, coaching,…
 • Relationele aspecten van leiding geven: communicatie, omgaan met conflicten.
 • Contacten met externen: ouders, schoolomgeving, begeleiding, inspectie.
 • Gedeeld leiderschap: delegeren, ondersteunend netwerk, beleidsondersteuners, zorgcoördinator, ict-coördinator, …

Didactische werkvormen

De colleges worden vooral besteed aan een gezamenlijke bespreking van de basistekst.
Daarnaast is er overleg in kleine groepen, om de besproken onderwerpen aan eigen ervaringen te toetsen.