Schoolwetgeving (module 4)

Docent: de heer Walter Andries

4 contacturen

Situering

Vlaanderen is een kleine regio met een grote schoolbevolking. Zo financiert en subsidieert de Vlaamse Gemeenschap onder meer het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Niettegenstaande de Vlaamse scholen een grote autonomie hebben gekregen, dienen zij zich wel te conformeren aan de regelgeving van de subsidiërende overheid. Die regelgeving bestaat uit een uitgebreid aantal teksten die onderwerp kunnen zijn van interpretatie en studie binnen deze cursus.

Doelstellingen

 • Een beter inzicht krijgen in de hiërarchie van de regelgeving: wetten, decreten, besluiten en omzendbrieven.
 • Kritisch kunnen omgaan met het spanningsveld dat soms aanwezig is tussen de initiatieven van de subsidiërende overheid en de autonomie van de school/het schoolbestuur/de scholengemeenschap.
 • Op elektronische wijze vlot en gericht leren werken met de databank van de Vlaamse onderwijswetgeving.
 • Relaties kunnen leggen tussen verschillende teksten uit de regelgeving, waarbij evenwel bepaalde aspecten op elkaar kunnen betrokken zijn.
 • Vanuit de KHIVO-modules op thematische wijze relaties leggen met de onderwijswetgeving en daarbij de relevante documenten uit de regelgeving kunnen opzoeken en hanteren, naar aanleiding van gestelde probleemstellingen/situaties.

Inhoud

 • Aan het begin van de cursus krijgen de cursisten een uitgebreid overzicht van de onderwijswetgeving in het Vlaamse basisonderwijs.
 • Aansluitend bij de KHIVO-modules wordt op thematische wijze verder ingegaan op concrete elementen uit de regelgeving.
 • Er worden voortdurend raakpunten gezocht met de eigen, concrete onderwijspraktijk van de cursisten.
 • In deze module bekijken we hoe scholen hun zorgbeleid kunnen uitstippelen met de middelen die de overheid ter beschikking stelt: het reguliere lestijdenpakket, de types van het buitengewoon onderwijs, revalidatie voor kinderen met problemen, het CLB, het zorg- en gelijke onderwijskansenbeleid: SES/GOK/M-decreet, het geïntegreerd onderwijs (GON), inclusie-onderwijs (ION), speciale hulpmiddelen, onderwijs aan huis, begeleiding van anderstalige nieuwkomers.

Didactische werkvormen

 • De leerstof kan interactief worden aangeboden met visuele ondersteuning van een powerpointpresentatie. De leerstofelementen staan vermeld in de cursus en/of hand-outs kunnen ter beschikking worden gesteld.
 • In groepen leren de cursisten op elektronische wijze werken met Edulex en Wetwijs, de databanken van de Vlaamse onderwijswetgeving. Er worden probleemstellingen en situaties aangeboden, die door de cursisten worden opgezocht en uitgewerkt. Naderhand kan gezamenlijk gereflecteerd worden over de gevonden oplossingen.