Wiskunde

Docent: de heer Antoine Lievens

8 contacturen

Situering

Getallen, omgaan met hoeveelheden en zich situeren in de ruimte spelen een belangrijke rol in het leven van de mens. Dit is één van de voornaamste redenen waarom het vak ‘rekenen/wiskunde’ zo’n centrale plaats inneemt in het basisonderwijs en waarom er in het kader van de basiseducatie steeds meer aandacht besteed wordt aan ‘gecijferdheid’.
Belangrijk is om na te denken over de vraag: “Welk soort wiskundeonderwijs willen we onze kinderen aanbieden?”

In nogal wat landen leidt deze vraag tot discussies in de zin van: “Moeten leerlingen nog kunnen cijferen of is de ZRM goed kunnen gebruiken voldoende?”, “Wat is de rol van schattend rekenen?, “Hoe stimuleer je probleemoplossend denken in de wiskundeles?”, enz.

Doelstellingen

De voornaamste bedoeling van deze cursus is cursisten inzicht te verschaffen in een aantal problemen en uitdagingen van de wiskundedidactiek.

De cursisten reflecteren op hun eigen onderwijsaanpak en die van anderen, en sturen hun aanpak binnen het leergebied wiskunde bij.

Inhoud

Via probleemstellingen worden een aantal exemplarische items besproken die sterk naar voor komen bij het wiskunde-leren en bij het curriculum van reken/wiskunde onderwijs in het basisonderwijs.

Sessie 1:     Op weg naar goed wiskundeonderwijs
Sessie 2:     Wiskundige initiatie bij jonge kinderen, op weg naar leren rekenen
Sessie 3:     Werken aan probleemoplossende vaardigheden, focus op metend rekenen
Sessie 4:     Werken aan probleemoplossende vaardigheden, focus op meetkunde

Didactische werkvormen

De leerstof wordt interactief behandeld via verschillende werkvormen en met ondersteuning van PowerPointpresentaties.
Hand-outs en/of syllabus worden ter beschikking gesteld.