Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://www.dhosgent.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen?

Contactformulieren – zie cookiebeleid.

Wanneer je een contactformulier invult op onze site,  worden je naam, je e-mailadres en elk ander ingevuld veld op het contactformulier opgeslagen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Met wie we jouw data delen? Hoe lang we jouw data bewaren?

Gegevens via een contactformulier op onze site,  worden opgeslagen in een database. Dit doen we ter inventarisatie en communicatie. Websitebeheerders kunnen deze informatie bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data?

Als je een account hebt op het domein van dhosgent.be, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen?

Jouw data worden bewaard binnen het domein van dhosgent.be

De organisatie van dhosgent.be is onderdeel van Google Workspace. De Google Cloud privacyverklaring kan worden nagelezen op https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice?hl=nl

BESCHERMING VAN UW PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE VERWERKER

KHIVO Oost-Vlaanderen (Gent) wil de toepasselijke wetgeving aangaande uw privacy zorgvuldig naleven, met name de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

KHIVO Oost-Vlaanderen (Gent) is via Google Workspace de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

1. TOELATING TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan dhosgent.be geeft u ons uitdrukkelijk de toelating om deze persoonsinformatie te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

2. VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van geautomatiseerde verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken conform de gangbare wettelijke bepalingen.

 3. DOEL VAN DE REGISTRATIE EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – PRIVACYBELEID

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden:

  • In het kader van onze communicatie met u.
  • voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de informatie en het uitvoeren van onderzoek naar kwaliteit in het instituut.

4. RECHTEN VAN BETROKKENEN

Onder de privacywetgeving (GDPR) heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten per mail aan admin@dhosgent.be

  • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
  • Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
  • Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben niet verwijderen. Daarvoor moet je ons contacteren.
  • Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
  • Overdraagbaarheid is een recht onder de GDPR om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
  • Als je toestemming voor een verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
  • Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van de privacycommissie.

5. COOKIEBELEID

Zie apart formulier.

6. VRAGEN EN KLACHTEN

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens, kunt u een e-mail naar admin@dhsogent.be of een brief naar Edugo-Campus De Toren, St.-Jozefstraat 10 te 9041 Oostakker.

In geval van een klacht zal KHIVO Oost-Vlaanderen (Gent) alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan uw bezorgdheid over de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op uw klacht, kunt u zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.