Wereldoriëntatie in de basisschool

Docent: de heer Mathias Chlarie

4 contacturen

Situering

Het leergebied wereldoriëntatie richt niet enkel de blik van het kind en de leerkracht op de buitenwereld, maar stimuleert hen vooral tot een actief verkennen en onderzoeken van de (eigen) fysische, sociale en culturele omgeving. In de intrinsieke verwondering van elk kind, ligt de drijfveer tot die actieve exploratie. Het is de zelfregulerende motor die kinderen in een krachtige leeromgeving ertoe aanzet om de nodige kennis en vaardigheden te verwerven die hen helpen om weerbaar en soepel in te spelen op een snel veranderende samenleving. Ze worden gestimuleerd tot een positieve houding ten aanzien van zichzelf en hun leefwereld. Maar hoe ziet een wereldoriënterend onderwijs er uit dat ten volle tegemoet komt aan dit basisrecht van elk kind? Voor het leergebied wereldoriëntatie zijn in de basisschool vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen van kracht. De thematische aanpak is de regel, maar dit uitgangspunt sluit het cursorisch werken voor bepaalde domeinspecifieke inhouden niet uit. In deze module willen we zelfonderzoekend een antwoord formuleren op de actuele vraagstukken die uitgaan van dit boeiend leergebied.

Doelstellingen

  • Historische en actuele invloeden verkennen die het leergebied wereldoriëntatie mee hebben bepaald.
  • Elementen van een krachtige leeromgeving onderzoeken voor een opbrengstgerichte aanpak van dit leergebied.
  • Zich verdiepen in de visie achter de eindtermen en de geest van het leerplan.

Inhoud

  • Uitgangspunten van de eindtermen en het leerplan wereldoriëntatie.
  • Het realiseren van een breed en dekkend aanbod voor de doelen van het leerplan wereldoriëntatie in de praktijk.
  • Verticale samenhang voor wereldoriëntatie in ‘een school in ontwikkeling’.

Didactische werkvormen

Doceermomenten worden afgewisseld met onderzoeksopdrachten, collegiale uitwisseling, lectuurstudie en stellingname.